Lietuvos  krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos

Deklaracija

2021 m. liepos 2 d.
Vilnius

Tikėdami, kad

už visus miręs ir prikeltas Kristus savo Dvasia teikia žmogui šviesos ir jėgų, idant šis galėtų atitikti savo aukščiausią pašaukimą;

kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, iš kurio kyla jo orumas;

meilė ir pagarba kiekvienam asmeniui negali būti atskirta nuo tiesos apie žmogų, jo prigimtį ir tikrąjį gėrį;

tikėjimo laisvė glūdi tame, kad visi žmonės turi būti tokie saugūs nuo pavienių asmenų, visuomeninių grupių ar bet kokios žmogiškosios valdžios prievartos, kad niekas tikėjimo srityje nebūtų nei verčiamas elgtis prieš savo sąžinę, nei trukdomas pagal ją skelbti bet ką privačiai arba viešai, vienas arba drauge su kitais;

kadangi žmonės yra asmenys, apdovanoti protu bei laisva valia, todėl turintys asmeninę atsakomybę, visus žmones dėl jų turimo orumo pati jų prigimtis ragina ir drauge morališkai įpareigoja ieškoti tiesos, pirmiausia – religijos srityje, pažintos tiesos laikytis ir visą savo gyvenimą tvarkyti pagal tiesos reikalavimus;

kiekvienas žmogus turi neatimamą teisę į pagarbą jo gyvybei nuo natūralaus pradėjimo iki natūralios mirties;

iš prigimtinio lyčių papildomumo kylanti šeima yra natūrali bendruomenė ir visuomenės bei valstybės pagrindas, kurioje išgyvenama žmogaus socialinė prigimtis, unikaliai ir nepakeičiamai prisidedama prie visuomenės bendrojo gėrio;

žmogaus gyvenimo šventumas, santuokos, kaip vyro ir žmonos sąjungos, orumas, sąžinės ir religijos laisvė yra pagrindiniai teisingumo ir bendrojo gėrio principai, mūsų krikščioniškasis tikėjimas mus skatina kalbėti ir veikti ginant juos;

darbas yra esminė žmogiškosios veiklos dalis, susijusi su pačiu žmogaus orumu ir egzistencija, jo asmenine ir šeimos gerove ir turinti savo etinę vertę, kuri aiškiai ir tiesiogiai siejasi su tuo, kad tai atlieka žmogus;

Vadovaudamiesi

krikščioniško tikėjimo doktrina, krikščionišku socialiniu mokymu, krikščioniška etika ir morale bei pamatiniais pagarbos žmogaus orumui, teisingumo, bendrojo gėrio, solidarumo, subsidiarumo, laisvės ir demokratijos principais;

Būdami susirūpinę

dėl vis dažniau krikščionių patiriamo spaudimo tiek viešojoje erdvėje, tiek profesinėje aplinkoje, verčiančio juos elgtis prieš savo sąžinę ir tikėjimą;

dėl vis didesnės ideologijų, neigiančių žmogaus prigimtį ir prigimtines žmogaus teises, įtakos viešajam gyvenimui ir įstatymų leidybai;

dėl vis dažniau pasitaikančių atveju, kai viešai išsakyta krikščionių tikėjimo vertybėmis grindžiama pozicija neigiamai atsiliepia asmens akademinei, profesinei ir visuomeninei karjerai;

dėl vis labiau visuomenėje įsigalinčios baimės viešai reikšti savo įsitikinimus ir iš to kylančios savicenzūros bei žodžio laisvę „stingdančio efekto“;

dėl vis dažniau pasitaikančio asmenų viešosios raiškos ir socialinių ryšių apribojimo taikant „panaikinimo“, viešos raiškos platformos atėmimo ir atjungimo nuo socialinių tinklų metodus;

dėl valstybės sprendimų, įstatymų ir kitų teisinių priemonių, neužtikrinančių visų piliečių tikėjimo laisvės ir orumo bei nesudarančių sąlygų gyventi ir dirbti vadovaujantis savo tikėjimo nuostatomis;

dėl dažnai nepagrįsto valstybės kišimosi ir šeimos gyvenimo reguliavimo, nepripažįstant tėvų teisės pasirinkti vaikų ugdymo turinį ir priemones, neprieštaraujančius šeimos tikėjimui ir įsitikinimams;

dėl galimybės krikščionišką tikėjimą išpažįstatiems ir pagal jį gyvenantiems žmonėms rinktis tam tikras profesijas (gydytojo, mokytojo, dėstytojo ir kt.) apribojimo verčiant šias profesijas norinčius pasirinkti krikščionis atsisakyti vadovautis savo sąžine ir įsitikinimais.;

Siekdami

užtikrinti oraus darbo sąlygas ir galimybę laisvai rinktis veiklos sritį;

užtikrinti pagarbą tikėjimo, žodžio ir religijos laisvei, sudarant galimybę laikytis savo tikėjimo nuostatų ir puoselėti krikščioniškas dorybes darbo aplinkoje ir viešojoje erdvėje;

užtikrinti profesinės veiklos ir šeimos gyvenimo suderinamumą ir saugoti teisę bei laisvę vadovautis prigimtine šeimos samprata;

skleisti krikščionišką socialinį mokymą bei juo vadovautis  viešame ir privačiame gyvenime;

užtikrinti galimybę ieškoti tiesos, ją pažinti ir ja vadovautis nedarant kompromisų su sąžine;

saugoti ir puoselėti gėrius, sudarančius visos visuomenės bendrąjį gėrį;

skatinti palankios ir saugios darbo aplinkos kultūrą, darbo, šeimos ir poilsio balansą, siekti, kad būtų sudarytos galimybės vadovautis krikščioniško tikėjimo nuostatomis profesinėje veikloje bei kuo pilniau realizuoti prigimtinį kiekvieno asmens potencialą;

Įsipareigojame

įkurti krikščionių tikėjimu bei krikščioniškąja etika besivadovaujančius įvairių profesijų darbuotojus vienijančią profesinę sąjungą, kuri atstovautų, saugotų ir gintų organizacijos narių krikščioniškas vertybes ir dorybes, tikėjimo ir žodžio laisvę, prigimtines, šeimos, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus, o taip pat puoselėtų krikščionių tikėjimo vertybėmis grindžiamą solidarumą;

skatinti visapusį organizacijos narių ir visuomenės švietimą, skleisti krikščionišką socialinį mokymą, ugdyti pagarbos ir pasitikėjimo santykį, propaguoti pagarbą žmogaus orumui, puoselėti dorybėmis grįstas nuostatas, veikimo būdus, siekius ir bendrąjį visuomenės gėrį;

Kviečiame

visus krikščioniškoms konfesijoms priklausančius,

branginančius savo tikėjimą,

norinčius gyventi pagal jo nuostatas bei mokymą,

siekiančius išsaugoti ir puoselėti krikščioniškas dorybes bei vertybes šeimoje, profesinėje veikloje bei viešojoje erdvėje,

jungtis į Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinę sąjungą – telkiantį, stiprų ir turintį galią efektyviai veikti, atstovauti, ginti, įgalinti ir puoselėti krikščioniškąsias vertybes susivienijimą.