Lietuvos  krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos

ĮSTATAI

I SKYRIUSBENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga – suvereni, savarankiška ir savaveiksmė Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta organizacija, veikianti teritoriniu pagrindu, jungianti, atstovaujanti ir ginanti Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – Profesinė sąjunga) narių vertybes, tikėjimo ir sąžinės laisvę, prigimtines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus.

1.2. Oficialus sutrumpintas Profesinės sąjungos pavadinimas – Krikščionių profsąjunga.

1.3. Profesinė sąjunga veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Tarptautinių sutarčių, Įstatų ir juose nustatyta tvarka priimtų sprendimų, taip pat Profesinės sąjungos patvirtinto etikos kodekso.

1.4. Profesinė sąjunga, nustatyta tvarka įregistravusi Įstatus, įgyja juridinio asmens teises.

1.5. Profesinė sąjunga turi savo einamąją sąskaitą banke.

1.6. Profesinė sąjunga turi savo simboliką.

1.7. Profesinės sąjungos veiklos laikotarpis – neribotas.

1.8. Profesinės sąjungos vieša informacija skelbiama VĮ Registrų centras informaciniame leidinyje.

2.1. Pagrindiniai Profesinės sąjungos tikslai:

2.1.1.  sukurti Profesinės sąjungos narius vienijančią organizaciją bei plėtoti jos veiklą, skatinant Profesinės sąjungos narių susitelkimą, solidarumą ir bendrystę;

2.1.2.  skatinti palankios ir saugios darbo aplinkos kultūrą, darbo ir poilsio balansą, siekti, kad pakankamai dėmesio būtų skiriama emocinei, psichologinei ir dvasinei sveikatai, taip užtikrinant ne tik didesnį darbuotojų produktyvumą ir kūrybiškumą, bet ir pasitenkinimą darbu;

2.1.3.  atstovauti, saugoti ir ginti Profesinės sąjungos narių teises, krikščioniškas vertybes, tikėjimo ir sąžinės laisvę, prigimtines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus;

2.1.4.  skatinti visapusį Profesinės sąjungos narių ir visuomenės švietimą, ugdyti pagarbos ir pasitikėjimo santykį, propaguoti pagarbą žmogaus orumui, puoselėti dorybėmis grįstas nuostatas, veikimo būdus ir siekius;

2.1.5.  skleisti krikščionišką socialinį mokymą darbo santykių srityje;

3.1. Profesinė sąjunga siekdama savo tikslų:

3.1.1.  atstovauja Profesinės sąjungos narių interesus teismuose, arbitražuose, ginčų komisijose, santykiuose su darbdaviu, valstybės valdžios ir valdymo organais, kitose valstybės, tarptautinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, skundžia teismui ar kitai institucijai darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus bei veiksmus, prieštaraujančius teisės normoms, sutartims ar pažeidžiančius atstovaujamo asmens teises;

3.1.2.  teikia konsultacijas Profesinės sąjungos nariams bei jų artimiesiems teisės ir socialiniais klausimais, informuoja juos apie Profesinės sąjungos veiklą;

3.1.3.  inicijuoja kolektyvines derybas, rengia ir pasirašo kolektyvines sutartis ar kitus susitarimus su socialiniais partneriais, bendradarbiauja valstybės institucijų lygyje siekdama Profesinės sąjungos tikslų;

3.1.4.  organizuoja informacines-švietimo kampanijas, konferencijas, seminarus, kūrybines dirbtuves, streikus ir kitus renginius;

3.1.5.  palaiko ryšius su Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse veikiančiomis profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis, gali būti šių organizacijų nare ir dalyvauti jų veikloje;

3.1.6.  bendradarbiauja su kitais asocijuotais junginiais;

3.1.7.  gali gauti lėšų ir kitokio turto kaip paramą, įstatymų nustatyta tvarka, iš kitų profesinių sąjungų, visuomeninių organizacijų, fondų bei fizinių ir juridinių asmenų;

3.1.8.  gali steigti (būti steigėju arba dalininku) įmones, fondus, užsiimti teisės aktams neprieštaraujančia leidybine, gamybine/ūkine ar kūrybine veikla;

3.1.9.  gali turėti nuosavybės teise ar valdyti kitais pagrindais bet kokį kitą materialų ir nematerialų turtą ir turtines teises, kurias sieks panaudoti Profesinės sąjungos tikslų įgyvendinimui;

3.1.10.  esant poreikiui ir galimybei teikia Profesinės sąjungos nariams materialinę paramą (labdarą) taikydama principą „būtina padėti“;

3.1.11.  organizuoja Profesinės sąjungos narių poilsio ir laisvalaikio renginius, savanorystės veiklas;

3.1.12.  organizuoja ir rengia streikus, protesto akcijas ir kitus taikius susirinkimus;

3.1.13.  Darbo kodekso nustatytais atvejais dalyvauja informavimo bei konsultavimo procedūrose;

3.1.14.  teikia pasiūlymus valstybinės valdžios ir valdymo organams dėl norminių aktų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo;

3.1.15.  siekdama efektyvaus savo turimo turto panaudojimo, turimą turtą, pinigines lėšas ar kitą turtą investuoja, naudoja ar kitaip juo disponuoja šiuose Įstatuose nustatyta tvarka.

3.1.14. naudojasi kitomis teisėmis ir garantijomis numatytomis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

4.1.  Profesinės sąjungos lėšas sudaro:

4.1.1.  Profesinės sąjungos narių mokesčiai;

4.1.2.  tiksliniai įnašai;

4.1.3.  kitos teisės aktų nedraudžiamos pajamos ir įnašai.

4.2.  Profesinė sąjunga gali gauti paramą ir labdarą iš kitų profesinių sąjungų, asociacijų, nevyriausybinių organizacijų, fondų bei fizinių ir juridinių asmenų įstatymų nustatyta tvarka. Taip pat įstatymų nustatyta tvarka teikti paramą (labdarą).

4.3.  Profesinės sąjungos nario mokestis mokamas kas mėnesį.

4.4.  Profesinės sąjungos nariui pageidaujant mokestį iš jo darbo užmokesčio centralizuotai kiekvieną mėnesį išskaičiuoja buhalterija (įstaigos finansų padalinys) ir jį perveda į Profesinės sąjungos einamąją sąskaitą banke.

4.5.  Profesinės sąjungos nario mokestį asmuo Profesinės sąjungos tarybos (toliau – Taryba) nustatyta tvarka gali sumokėti tiesiai į Profesinės sąjungos sąskaitą banke.

4.6.  Profesinės sąjungos lėšos naudojamos Profesinės sąjungos veiklai užtikrinti ir plėtoti, esant galimybei – Profesinės sąjungos narių paramai ir labdarai. Tarybos motyvuotu sprendimu parama gali būti skiriama asmeniui, nesančiam Profesinės sąjungos nariu.

4.7.  Profesinė sąjunga gali turėti ir bet kokį kitą teisėtai gautą ar įgytą turtą.

4.8.  Profesinės sąjungos pirmininkas (toliau – Pirmininkas) ir Taryba atsako už Profesinės sąjungos lėšų ir turto racionalų paskirstymą ir panaudojimą.


II SKYRIUSNARYSTĖ PROFESINĖJE SĄJUNGOJE

5.1.  Profesinės sąjungos nariais gali būti:

5.1.1.  Profesinės sąjungos nariais gali būti visų Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių valstybės tarnautojai ar darbuotojai, taip pat visų privačių asmenų (įmonių ar fizinių asmenų) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ar kitais pagrindais ir priklausantys bet kuriai tradicinei, valstybės pripažintai krikščioniškai konfesijai;

5.1.2.  profesinės sąjungos, kurių veikla, tikslai ir vertybės atitinka šios Profesinės sąjungos tikslus;

5.1.3.  Profesinės sąjungos nariais gali būti ir kiti fiziniai asmenys, kurie priklauso bet kuriai tradicinei, valstybės pripažintai krikščioniškai konfesijai ir pritaria šios Profesinės sąjungos tikslams.

5.2.  Profesinių sąjungų nariai, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose.

6.1. Asmenys į Profesinę sąjungą priimami Tarybos sprendimu.

6.2.  Asmuo, pageidaujantis įstoti į Profesinę sąjungą pateikia nustatytos formos užpildytą ir pasirašytą prašymą.

6.3.  Prašymą priimti į Profesinę sąjungą asmuo gali pateikti į Profesinės sąjungos būstinę ar bet kuriam Profesinės sąjungos įgaliotam atstovui.

6.4.  Asmens prašymas priimti į Profesinę sąjungą turi būti išnagrinėtas artimiausiame Tarybos posėdyje.

6.5.  Tuo atveju, jeigu į Profesinės sąjungos narius pageidauja įstoti kitos profesinės sąjungos ar jų susivienijimai, Profesinei sąjungai turi būti pateikti tokio asmens Įstatų, steigimo dokumentų kopijos, taip pat kolegialaus ar kito kompetentingo organo sprendimas (ar jo išrašas) tapti Profesinės sąjungos nariu.

7.1.  Narystė Profesinėje sąjungoje nutrūksta kai:

7.1.1.  asmuo pašalinamas iš Profesinės sąjungos;

7.1.2.  Profesinei sąjungai nutraukus veiklą;

7.1.3.  nariui mirus;

7.1.4.  pateikus prašymą nutraukti narystę Profesinėje sąjungoje ir Tarybai priėmus atitinkamą sprendimą.

7.2.  Asmens, pateikusio prašymą nutraukti narystę Profesinėje sąjungoje, narystė nutraukiama ne vėliau, kaip per 10 dienų nuo prašymo Tarybai pateikimo momento.

7.3.  Asmenims, išstojusiems ar pašalintiems iš Profesinės sąjungos, taip pat tiems asmenims, kurių narystė sustabdoma, jų sumokėtas nario mokestis negrąžinamas.

7.4.  Jei paaiškėja, kad asmuo, esantis Profesinės sąjungos nariu (ar jo atstovas), savo viešais veiksmais, elgesiu ar pasisakymais prieštarauja krikščioniškos konfesijos, kuriai priklauso tikėjimo ir moralinėms nuostatoms ir/ ar šios Profesinės sąjungos deklaruojamoms vertybėms bei tikslams arba padaro turtinės ar neturtinės žalos Profesinei sąjungai, Tarybos sprendimu, jo narystė Profesinėje sąjungoje laikinai sustabdoma, iki bus baigtas jo veiksmų tyrimas ir priimtas sprendimas dėl tolimesnės jo narystės Profesinėje sąjungoje.

8.1.  Profesinės sąjungos nariais gali būti profesinės sąjungos ar jų susivienijimai.

8.2.  Sprendimą dėl profesinių sąjungų ar jų susivienijimų priėmimo į Profesinę sąjungą priima Taryba 2/3 balsų dauguma.

8.3.  Profesinių sąjungų ar jų susivienijimų priėmimo į Profesinę sąjungą tvarką ir kitas narystės sąlygas nustato Taryba.

8.4.  Profesinės sąjungos ar susivienijimai, dalyvaujantys Profesinės sąjungos veikloje, neturi tų teisių, kuriomis gali pasinaudoti tik fiziniai asmenys pagal šiuos Įstatus (įskaitant, bet neapsiribojant Įstatų 10.1.1. p., 10.1.2. p.).

8.5.  Profesinės sąjungos ar susivienijimai savo teises ir pareigas įgyvendina per savo atstovus, todėl jiems keliami tokie reikalavimai, kurie taikomi Profesinės sąjungos nariams fiziniams asmenims.

9.1.  Asmuo gali būti pašalinamas iš Profesinės sąjungos esant bent vienai iš šių sąlygų:

9.1.1.  grubiai pažeidžia bent vieną iš šių dokumentų: Įstatus, etikos kodeksą, Steigimo deklaraciją;

9.1.2.  atlieka veiksmus ar pateikia pasisakymus iš esmės prieštaraujančius Profesinės sąjungos tikslams, vertybėms ir (arba) kolegialių organų sprendimams arba savo viešais veiksmais, elgesiu ar pasisakymais paneigia krikščioniškos konfesijos, kuriai priklauso tikėjimo ir moralines nuostatas;

9.1.3.  savo veiksmais padaro turtinės ar neturtinės žalos Profesinei sąjungai;

9.1.4.  90 dienų nemoka nario mokesčio ir buvo dėl to įspėtas.

9.2.  Sprendimą pašalinti asmenį iš Profesinės sąjungos priima:

9.2.1.  Pirmininkas – esant šio straipsnio 9.1.4 papunktyje nurodytoms aplinkybėms;

9.2.2.  Taryba – jei už tokį sprendimą balsavo ne mažiau, kaip 2/3 visų Tarybos narių.

9.3.  Pirmininko sprendimas pašalinti asmenį iš Profesinės sąjungos per 30 dienų gali būti skundžiamas Tarybai, kuri šiuo klausimu priima galutinį ir neskundžiamą sprendimą.

9.4.  Profesinės sąjungos ar jų susivienijimai pašalinami iš Profesinės sąjungos Tarybos nustatyta tvarka.

10.1. Profesinės sąjungos narys turi teisę:

10.1.1.  neatlygintinai gauti konsultacijas teisės, socialiniais ir kitais su profesinės sąjungos veikla susijusiais klausimais, būti atstovaujamas Profesinės sąjungos santykiuose su darbdaviu ar valdžios institucijomis;

10.1.2.  rinkti ir būti išrinktam į visus Profesinės sąjungos renkamus organus;

10.1.3.  kreiptis į Profesinės sąjungos atstovus, gauti iš jų informaciją ir viešai vertinti jų veiklą;

10.1.4.  gauti informaciją apie Profesinės sąjungos sprendimus, veiklą, turto panaudojimą;

10.1.5.  teikti pasiūlymus Profesinės sąjungos veiklos ir plėtros klausimais;

10.1.6.  dalyvauti Profesinės sąjungos organizuojamuose renginiuose;

10.1.7.  naudotis kitomis teisėmis ir garantijomis, paslaugomis teikiamomis Profesinės sąjungos nariams;

10.1.8.  nutraukti narystę Profesinėje sąjungoje;

10.1.9.  gavęs kvietimą, dalyvauti Profesinės sąjungos kolegialių organų posėdžiuose.

11.1. Profesinės sąjungos narys privalo:

11.1.1.  dalyvauti Profesinės sąjungos veikloje ir prisidėti prie jos tikslų įgyvendinimo;

11.1.2.  laikytis bei vykdyti Įstatų, etikos kodekso bei Steigimo deklaracijos nuostatų bei Profesinės sąjungos valdymo organų sprendimų;

11.1.3.  savo darbinėje profesinėje veikloje vadovautis krikščionišku mokymu ir puoselėti krikščioniškas dorybes bei vertybes, jų nepaneigti nei viešu savo elgesiu ar žodžiais;

11.1.4.  mokėti nario mokestį.

11.2. Išimtinais atvejais, Tarybos nutarimu, narys jo rašytiniu, motyvuotu prašymu gali būti atleistas nuo dalies ar viso nario mokesčio tam tikrą laikotarpį.

12.1.  Profesinės sąjungos narių interesų atstovavimui regionuose ir jų padaliniuose Profesinės sąjungos narių balsų dauguma išrenkami Profesinės sąjungos atstovai (toliau – Delegatai).

12.2.  Profesinės sąjungos atstovų išrinkimas įforminamas rinkimų protokolu, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

III SKYRIUSPROFESINĖS SĄJUNGOS VALDYMAS

13.1. Profesinės sąjungos valdymo organai yra:

13.1.1. Profesinės sąjungos narių (Delegatų) visuotinis suvažiavimas (toliau –Suvažiavimas);
13.1.2. Pirmininkas;
13.1.3. Taryba.

14.1. Suvažiavimas yra aukščiausias Profesinės sąjungos valdymo organas susidedantis iš visų Profesinės sąjungos narių. Kolektyvinius Profesinės sąjungos narius (kitas Profesines sąjungas ir jų padalinius) Suvažiavime atstovauja jų paskirti atstovai. Kiekvienas profsąjungos narys visuotiniame Suvažiavime turi vieną balsą.
14.2. Suvažiavime narius gali atstovauti jų išrinkti delegatai (toliau – Delegatai). Vienas paskirtas Delegatas Suvažiavime atstovauja tiek Profesinės sąjungos narių, kiek jį delegavo. Delegatų rinkimo, jų balsavimo, dalyvavimo Suvažiavime tvarką tvirtina Taryba.
14.3. Suvažiavimas:

14.3.1. renka kadencijos laikotarpiui, Tarybos narius, Kontrolės komisijos narius;
14.3.2. tvirtina veiklos ataskaitas, metinę finansinę atskaitomybę;
14.3.3. priima sprendimus dėl Profesinės sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
14.3.4. vertina Profesinės sąjungos valdymo organų veiklą;
14.3.5. priima nutarimus, rezoliucijas Profesinės sąjungos veiklos strateginiais klausimais;
14.3.6. nustato Tarybos narių ir Tarybos pirmininko darbo užmokesčio dydį;
14.3.7. priima ir keičia Įstatus.

14.4. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų narių. Jei į Suvažiavimą nesusirenka reikalingas narių skaičius, per 15 dienų šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas ir jis laikomas teisėtu, nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių narių skaičiaus.
14.5. Suvažiavimo metu sprendimai priimami paprasta balsų daugumą, išskyrus atvejus, kada Įstatai numato jog sprendimui priimti reikalingas kitoks balsų skaičius. Sprendimai dėl Profesinė sąjungos Įstatų keitimo, likvidavimo ir reorganizavimo priimami, jei Suvažiavime dalyvauja ne mažiau, kaip 1/2 narių ir iš jų 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma.
14.6. Pakartotiniame Suvažiavime sprendimai gali būti priimami tik pagal neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkę už sprendimą balsuojant daugiau, kaip ½ narių, skaičiuojant nuo Susirinkime dalyvaujančių narių, o Sprendimai dėl Profesinė sąjungos Įstatų keitimo, likvidavimo ir reorganizavimo priimami didesne, kaip 2/3 pakartotiniame Susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
14.7. Suvažiavimo metu priimti nutarimai yra privalomi visiems Profesinės sąjungos valdymo organams bei kiekvienam Profesinės sąjungos nariui.
14.8. Eilinis Suvažiavimas yra šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 4 metus ir likus ne mažiau kaip 30 dienų iki Tarybos įgaliojimų pasibaigimo.
14.9. Neeilinį Suvažiavimą gali šaukti Taryba ir Kontrolės komisija savo iniciatyva. Iniciatyvos teisę šaukti neeilinį Suvažiavimą, turi teisę ne mažiau kaip 1/5 Profesinės sąjungos narių.

15.1. Pirmininku gali būti paskiriamas ir ne Profesinės sąjungos narys. Pirmininkas gali būti samdomas asmuo.

15.2. Pirmininkas skiriamas 4 metams.

15.3. Pirmininką skiria ir atleidžia Taryba. Pirmininkas laikomas paskirtu ar atleistu iš pareigų, jei už jį balsavo daugiau kaip 1/2 Tarybos narių.

15.4. Pirmininkas veikia Profesinės sąjungos vardu.

15.5. Su išrinktu Pirmininku sudaroma darbo arba civilinė paslaugų sutartis. Konkretų darbo užmokesčio dydį nustato Taryba. Darbo sutartį su Pirmininku pasirašo Tarybos pirmininkas arba kitas Tarybos įgaliotas asmuo.

16.1. Pirmininkas:

16.1.1. valdo Profesinės sąjungos lėšas ir kitą turtą bei juo disponuoja Įstatuose nustatyta tvarka;
16.1.2. atstovauja Profesinę sąjungą be atskiro įgaliojimo santykiuose su visų lygių valstybės institucijomis, teismai ar kitomis ginčus sprendžiančiomis institucijomis, darbdaviais, jų organizacijomis, profesinėmis sąjungomis ar jų 7 susivienijimais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir judėjimais Lietuvos Respublikoje bei užsienyje;
16.1.3. atstovauja Profesinės sąjungos narius jų prašymu teisme, valdžios bei valdymo institucijose bei santykiuose su darbdaviu bylose dėl darbo teisinių santykių arba įgalioja tai atlikti kitus darbuotojus ar teisininkus (advokatus);
16.1.4. Profesinės sąjungos vardu sudaro sandorius su fiziniais ar juridiniais asmenimis arba įgalioja tai padaryti kitus asmenis, priima ir atleidžia Profesinės sąjungos samdomus darbuotojus pagal Tarybos patvirtintas sąlygas;
16.1.5. Profesinės sąjungos vardu pasirašo susitarimus (aktus, memorandumus) dėl stojimo į profesines sąjungas (jų junginius), kitas nevyriausybines organizacijas bei Įstatuose nustatyta tvarka teikia jas tvirtinti Tarybai; 16.1.6. organizuoja Profesinės sąjungos narių apskaitos tvarkymą;
16.1.7. Įstatuose nustatyta tvarka šaukia Suvažiavimus;
16.1.8. organizuoja Profesinės sąjungos narių lyderystės ugdymą;
16.1.9. organizuoja Profesinės sąjungos vidinę ir išorinę komunikaciją;
16.1.10. užtikrina kolektyvinių sutarčių įgyvendinimą;
16.1.11. reprezentuoja Profesinę sąjungą renginiuose;
16.1.12. vykdo kitas funkcijas, išskyrus tas, kurios imperatyviai priskirtos kitų Profesinės sąjungos valdymo organų, komisijų ar atstovų kompetencijai.

16.2. Nesant Pirmininko, jo funkcijas atlieka pavaduotojas.
16.3. Pirmininko įgaliojimai nutrūksta:

16.3.1. Pirmininkui atsistatydinus;
16.3.2. kai pasibaigia Pirmininko kadencija;
16.3.3. Pirmininką nušalinus nuo pareigų Įstatuose nustatyta tvarka, iki bus priimtas atskiras Tarybos sprendimas;
16.3.4. Pirmininką atstatydinus iš pareigų Tarybai;
16.3.5. Pirmininkui mirus.

16.4. Pasibaigus Pirmininko ir Tarybos kadencijai, kol bus sušauktas Suvažiavimas bei išrinkti Profesinės sąjungos valdymo organai, Pirmininko funkcijas atlieka Kontrolės komisijos pirmininkas, o Kontrolės komisijos nariai atlieka Tarybos funkcijas. Kontrolės komisijos pirmininkas perėmęs vadovavimą ne vėliau kaip per 60 dienų nuo įgaliojimų atlikti Pirmininko funkcijas atsiradimo privalo sušaukti Suvažiavimą, kuriame Įstatų nustatyta tvarka išrenkami Profesinės sąjungos valdymo organai.

17.1. Sprendimą dėl Pirmininko atstatydinimo priima Taryba. Pirmininko atstatydinimą gali inicijuoti 1/4 Profesinės sąjungos narių. Profesinės sąjungos narių iniciatyva įforminama prašymu, kurį pasirašo Profesinės sąjungos nariai ar jų įgalioti asmenys.
17.2. Šiame straipsnyje nustatytas Profesinės sąjungos narių prašymas pateikiamas Tarybai, kuri, gavusi tokį teikimą, privalo jį apsvarstyti artimiausiame posėdyje ir priimti sprendimą dėl Pirmininko atstatydinimo ar palikimo pareigose.
17.4. Pirmininkas negali būti atstatydintas, jei iki Pirmininko kadencijos pabaigos liko mažiau nei 3 mėnesiai.

18.1. Taryba yra kolegialus Profesinės sąjungos valdymo organas. Tarybą sudaro Tarybos pirmininkas ir 8 nariai. Tarybos nariai renkami Suvažiavime iš Profesinės sąjungos narių paprastąja balsų dauguma 4 metų laikotarpiui.
18.2. Tarybos darbo forma – posėdis. Posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų Tarybos narių. Sprendimas laikomas priimtu, jeigu už balsavo daugiau dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių negu prieš, jei Įstatai nenustato kitaip. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Tarybos pirmininko balsas. Tarybos nariai turi lygias balsavimo teises. Balsavimo metu kiekvienas Tarybos narys turi po vieną balsą. Jeigu Tarybos narys negali atvykti į posėdį, savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, ne vėliau kaip iki posėdžio pradžios gali pranešti raštu. Iš anksto balsavę Tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Tarybos narys neturi teisės balsuoti, kai Tarybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla susijęs ar jo atsakomybės klausimas ar Tarybos narys yra kitaip tiesiogiai suinteresuotas. Taryba rengti posėdžius gali ir telekomunikacijos priemonių pagalba. Sprendimus Taryba gali priimti ir elektroniniu paštu, elektroniniu paštu priimamus sprendimus ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Taryba.
18.3. Tarybos posėdžiai organizuojami reikalui esant, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Taryba gali nustatyti tvarką ar suteikti įgaliojimus tam tikrus Tarybos kompetencijos sprendimus priimti daliai Tarybos, tačiau tokie sprendimai artimiausiame Tarybos posėdyje turi būti patvirtinami.
18.4. Taryba:

18.4.1. Skiria ir atleidžia Pirmininką, nustato jo atlyginimą ir kitas darbo sąlygas;
18.4.2. priima nutarimus, rezoliucijas, Profesinės sąjungos narių atstovavimo, jų tikėjimo ir sąžinės laisvės, socialinių interesų gynimo bei kitais Profesinės sąjungos veiklos klausimais;
18.4.3. Kontrolės komisijos nariui netekus įgaliojimų, renka naują Kontrolės komisijos narį, kurio įgaliojimai trunka iki artimiausio Suvažiavimo;
18.4.4. steigia komisijas, komitetus ir renka jų narius atskiriems Profesinės sąjungos veiklos sritims organizuoti ir vykdyti;
18.4.5. priima sprendimus dėl profesinės sąjungos filialų ir atstovybių steigimo;
18.4.6. tvirtina Tarybos darbo reglamentą;
18.4.7. Šaukia ar paveda Pirmininkui šaukti Suvažiavimą;
18.4.8. užtikrina Suvažiavime priimtų sprendimų įgyvendinimą;
18.4.9. koordinuoja Pirmininko veiklą;
18.4.10. siekdama Profesinės sąjungos tikslų, formuoja Profesinės sąjungos politiką;
18.4.11. organizuoja Profesinės sąjungos strateginio plano rengimą;
18.4.12. priima sprendimus Profesinės sąjungos lėšų investicijų ir turto valdymo klausimais, nustato Profesinės sąjungos turto bei lėšų panaudojimo tvarką;
18.4.13. nagrinėja Profesinės sąjungos narių skundus, prašymus;
18.4.14. Įstatuose nustatyta tvarka priima sprendimus dėl asmenų priėmimo, šalinimo iš Profesinės sąjungos. Taryba sprendimų dėl asmenų narystės Profesinės sąjungos priėmimą gali deleguoti kitiems valdymo organams;
18.4.15. nustato Profesinės sąjungos nario mokesčio dydį;
18.4.16. Profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka duoda sutikimą arba atsisako duoti sutikimą darbdaviui atleisti Profesinės sąjungos Pirmininką ar Tarybos narius arba skirti jiems drausminę nuobaudą;
18.4.17. Priima sprendimą paskelbti streiką ar įspėjamąjį streiką, organizuoja slaptą narių balsavimą dėl pritarimo streikui, sudaro streiko komitetą arba pats atlieka šią funkciją;
18.4.18. priima nutarimus dėl Profesinės sąjungos įstojimo į profesinių sąjungų susivienijimus ir kitus profesinių sąjungų bei visuomeninių organizacijų darinius (junginius);
18.4.19. nustato samdomų Profesinės sąjungos darbuotojų skaičių, jų atlyginimo dydžius;
18.4.20. priima sprendimus dėl asmenų paskatinimo;
18.4.21. priima sprendimus steigti juridinius asmenis, kurių steigėjas (akcininkas, dalininkas) yra Profesinė sąjunga;
18.4.22. priima nutarimus Profesinės sąjungos veiklos ir vidaus tvarkos klausimais;
18.4.23. Įstatuose nustatyta tvarka priima sprendimus dėl Pirmininko nušalinimo ar laikino jų įgaliojimų sustabdymo;
18.4.24. Įstatuose nustatyta tvarka šaukia Suvažiavimą;
18.4.25. numato Suvažiavimo, konferencijų, posėdžių darbotvarkes, vietą ir laiką, nustato Delegatų rinkimo ir atstovavimo tvarką;
18.4.26. tvirtina Profesinės sąjungos komitetų, komisijų veiklos nuostatus;
18.4.27. steigia Profesinės sąjungos komitetus;
18.4.28. tvirtina Profesinės sąjungos simboliką;
18.4.29. keičia Profesinės sąjungos registracijos bei buveinės adresą ir vietą;
18.4.30. priima sprendimus dėl išlaidų susijusių su Profesinės sąjungos veikla kompensavimo;
18.4.31. atlieka kitus veiksmus, priskirtus Tarybos kompetencijai.

18.5. Tarybos sprendimai privalomi visiems Profesinės sąjungos nariams.
18.6. Taryba už savo veiklą atsiskaito Suvažiavimui.

19.1. Tarybos pirmininkas:

19.1.1. organizuoja Tarybos posėdžius ir jiems vadovauja
19.1.2. kuruoja ir koordinuoja Profesinės sąjungos strateginio plano įgyvendinimą;
19.1.3. organizuoja agitacinį darbą Profesinės sąjungos narystei didinti;
19.1.4. koordinuoja Tarybos nariams priskirtas veiklas;
19.1.5. Tarybos vardu pasirašo priimtus nutarimus;

19.2. Tarybos pirmininkas renkamas Tarybos narių 4 metų laikotarpiui.
19.3. Tarybos pirmininkas nušalinamas arba atstatydinamas Suvažiavimo narių.

20.1. Nepasitikėjimą Taryba ar jos nariu gali inicijuoti ½ Tarybos narių arba 1/4 Profesinės sąjungos narių. Nepasitikėjimo Tarybos nariu prašymas perduodamas Pirmininkui.
20.2. Pirmininkas gavęs prašymą dėl nepasitikėjimo Taryba ar jos nariu privalo ne vėliau, kaip per 30 dienų sušaukti Susirinkimą ir jam teikti spręsti Tarybos nario (-ių) atstatydinimo klausimą.
20.3. Taryba ar jos narys atstatydinami, jei už tokį sprendimą balsuoja ne mažiau, kaip 2/3 Suvažiavimo narių.
20.4. Taryba ar jos narys negali būti atstatydinami, jei iki Tarybos ar jos nario oficialios kadencijos pabaigos liko mažiau, kaip 3 mėnesiai.

21.1. Profesinės sąjungos tikslams pasiekti arba veiklai įgyvendinti Tarybos sprendimu gali būti steigiamos laikinosios ar nuolatinės komisijos.
21.2. Profesinė sąjunga ir jos padaliniai gali turėti kapelionus, kurie rūpinasi Profesinės sąjungos narių sielovada, moraliniu, etiniu, doriniu, kultūriniu ir pilietiniu ugdymu, profesinės sąjungos skleidžiama krikščionišku socialiniu mokymu ir vertybėmis ir atlieka kitas dvasininko funkcijas profesinės sąjungos renginiuose bei nuolatinėje veikloje.
21.3. Kapelionų paskyrimo ir darbo organizavimo tvarką nustato ir tvirtina Taryba.
21.4. Komisijų steigimo tvarka, kompetencija ir darbo organizavimas nustatomi komisijų veiklos nuostatuose, kuriuos tvirtina Taryba.
21.5. Pirmininkas, Tarybos pirmininkas ar Tarybos narys, taip pat kapelionai negali būti Profesinės sąjungos komisijos nariais.
22 straipsnis. Kontrolės komisija
22.1. Kontrolės komisija vykdo Profesinės sąjungos finansinę kontrolę, taip pat kontroliuoja Profesinės sąjungos veiklą.
22.2. Kontrolės komisija susideda iš 3 Profesinės sąjungos narių, vienas iš jų pirmojo posėdžio metu išrenkamas komisijos pirmininku. Komisijos nariai renkami Suvažiavime 4 metų laikotarpiui.
22.3. Kontrolės komisija kontroliuoja, kaip įgyvendinami Įstatuose nustatyti veiklos tikslai ir uždaviniai, ar lėšos paskirstomos tikslingai bei ar laikomasi įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų.
22.4. Kontrolės komisija yra atskaitinga Suvažiavimui. Išaiškinus grubius pažeidimus, Kontrolės komisija turi teisę reikalauti, kad Taryba ar Pirmininkas sušauktų neeilinį Suvažiavimą.
22.5. Profesinės sąjungos veikla tikrinama (įvertinama) ne rečiau kaip kartą per metus.
22.6. Kontrolės komisijos nariai įgyja renkamojo Profesinės sąjungos organo statusą.
22.7. Kontrolės komisijos darbo nuostatus tvirtina Taryba.

23.1. Komitetai Tarybos nutarimu steigiami konkrečioms Profesinės sąjungos veiklos sritims koordinuoti bei uždaviniams vykdyti.
23.2. Komitetų priimami sprendimai, siūlymai yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau privalomi svarstyti Tarybai.
23.3. Komitetų steigimo tvarką, pagrindus, ir komiteto nariu delegavimo tvarką nustato Taryba.
23.4. Komitetui vadovauja Komiteto pirmininkas, kurį išrenka ir atleidžia komiteto nariai.

24.1. Profesinė sąjunga turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
24.2. Sprendimus steigti Profesinės sąjungos filialus ar atstovybes, skirti ir atšaukti Profesinės sąjungos filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat tokių filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Taryba šiuose Įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka

25.1. Profsąjunga reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.
25.2. Profesinės sąjungos reorganizavimas – tai profesinės sąjungos, kaip juridinio asmens, pabaiga be likvidavimo procedūros. Reorganizuotų profesinių sąjungų visų teisių ir prievolių perėmėjai yra reorganizuojant naujai įsteigtos ir po reorganizavimo tęsiančios veiklą profesinės sąjungos.
25.3. Profsąjunga gali būti reorganizuojama jungiant ir skaidant profsąjungas.
25.4. Profsąjungos reorganizavimo sąlygas rengia Taryba arba jos pavedimu – Pirmininkas ir tvirtina Suvažiavimas. Kartu su reorganizavimo sąlygomis turi būti parengti ir po reorganizavimo veiksiančių profesinių sąjungų įstatų projektai. Reorganizavimą tvirtina Suvažiavimas.
25.5. Profsąjungos likvidavimo pagrindas gali būti visuotinio Suvažiavimo nutarimas arba teismo sprendimas.
25.6. Institucija, nutarusi likviduoti profsąjungą, skiria likvidatorių. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Profesinės sąjungos valdymo organai netenka įgaliojimų, o jų funkcijas atlieka likvidatorius.
25.7. Likviduojama profsąjunga sumoka visas skolas ir atsiskaito su biudžetu, likęs jos turtas paskirstomas sprendimą likviduoti profsąjungą priėmusios institucijos nustatyta tvarka, nepažeidžiant galiojančių įstatymų.
25.8. Apie Profesinės sąjungos likvidavimą viešai skelbiama tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimt dienų intervalais respublikiniame dienraštyje arba paskelbta viešai vieną kartą respublikiniame dienraštyje ir pranešta raštu visiems kreditoriams.
25.9. Sprendimas dėl Profesinės sąjungos reorganizavimo ar likvidavimo priimamas Suvažiavimo nutarimu, jei Suvažiavime dalyvauja 1/2 visų narių ir už šį sprendimą balsuoja 2/3 suvažiavime dalyvaujančių narių.
25.10. Nutraukusios veiklą Profesinės sąjungos likusio turto, atsiskaičius įstatymų nustatyta tvarka, realizavimo tvarka nustatoma Suvažiavime, kurio metu nutarta nutraukti šios organizacijos veiklą.

26.1. Įstatų pakeitimus ar papildymus tvirtina visuotinis Suvažiavimas, jei jame dalyvauja ne mažiau, kaip 1/2 visų narių 2/3 dalyvaujančių narių dauguma. Įstatų pakeitimai ar papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka dienos.
26.2. Visi šiuose įstatuose neaptarti Profesinės sąjungos veiklos klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais