Noriu tapti

Krikščionių profsąjungos nariu

Tikslai

Krikščionių profsąjungos nariai, tikėdami ir gyvendami Kristumi, sekdami Jo mokymu ir vadovaudamiesi Krikščionių profsąjungos deklaracija, pirmiausia siekia saugoti ir ginti sąžinės, tikėjimo ir žodžio laisvę. Tai daro:

 • telkdami visus krikščionis, skleisdami žinią apie iššūkius, su kuriais tikintieji vis dažniau susiduria Lietuvoje ir už jos ribų;
 • palaikydami ir padėdami kitiems krikščionims, kurie patiria bet kokios formos persekiojimą ar tikėjimo laisvės suvaržymą.

Kas gali būti nariu?

 • darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ar kitais pagrindais ir priklausantys bet kuriai tradicinei, valstybės pripažintai krikščioniškai konfesijai;
 • pateikę prašymą su užpildytais duomenimis ir anketa, pateikę rekomendaciją, sudalyvavę pokalbyje ir pritarus Tarybai;
 • pasirašę ir įsipareigoję vadovautis Krikščionių profsąjungos deklaracija, įstatais ir etikos kodeksu;
 • kas mėnesį mokantys nustatytą nario mokestį.

Veiklos ir galimybės

 • aktyviai dalyvauja Krikščionių profsąjungos veikloje (komitetuose, darbo grupėse, renginiuose, mokymuose ir susitikimuose) ir dvasinėje bendrystėje (šv. Mišiose, rekolekcijose ir pan.);
 • teikia siūlymus Tarybai ir pirmininkui, balsuoja priimant sprendimus visuotinių susirinkimų metu;
 • prisideda savo kompetencijomis ir ekspertinėmis žiniomis;
 • prisideda telkiant naujus narius ir vykdant sklaidą apie Krikščionių profsąjungos veiklą;
 • palaiko ryšį su Krikščionių profsąjungos bičiuliais;
 • gauna informaciją apie Krikščionių profsąjungos veiklą.

Nario mokestis

mokamas nustatytas nario mokestis kartą per mėnesį.

Susidūrus su krikščionių diskriminacija

tiek nariai, tiek bičiuliai turi tas pačias teises, kurios numatytos Krikščionių profsąjungos dokumentuose.

Tapti nariu

Noriu tapti

Krikščionių profsąjungos bičiuliu

Tikslai

Krikščionių profsąjungos bičiuliai, palaikydami profesinės sąjungos veiklą, pirmiausia siekia saugoti ir ginti prigimtines žmogaus teises. Tai daro:

 • telkdami visus geros valios žmones;
 • skleisdami žinią apie prigimtinių žmogaus teisių svarbą ir iššūkius, su kuriais susiduriama Lietuvoje ir už jos ribų;
 • palaikydami ir padėdami tiems, kurie siekia išsaugoti ir apginti šias teises arba patiria prigimtinių teisių suvaržymą.

Kas gali būti bičiuliu?

 • visi geros valios žmonės, pritariantys Krikščionių profsąjungos tikslams, palaikantys jos veiklą bei norintys prisidėti prie Krikščionių profsąjungos augimo ir sklaidos;
 • pateikę prašymą prisijungti prie bičiulių klubo;
 • pasirašę ir įsipareigoję vadovautis Krikščionių profsąjungos etikos kodeksu;
 • mokantys bičiulių klubo mokestį.

Veiklos ir galimybės

 • gali dalyvauti Krikščionių profsąjungos organizuojamuose renginiuose ir mokymuose;
 • gali būti kviečiami prisidėti savo kompetencijomis ir ekspertinėmis žiniomis siekiant Krikščionių profsąjungos tikslų;
 • gali prisidėti telkiant naujus bičiulius, vykdant sklaidą apie Krikščionių profsąjungą;
 • gali remti finansiškai;
 • gauna informaciją apie Krikščionių profsąjungos veiklą.

Nario mokestis

mokamas nustatytas bičiulių klubo nario mokestis kartą per mėnesį.

Susidūrus su krikščionių diskriminacija

tiek bičiuliai, tiek nariai turi tas pačias teises, kurios numatytos Krikščionių profsąjungos dokumentuose.

Tapti bičiuliu