Dažniausiai užduodami klausimai

Tai mobingas, psichologinis spaudimas, diskriminacija, atleidimas iš darbo ir kitoks darbuotojų persekiojimas už vadovavimąsi krikščioniško tikėjimo nuostatomis ar jų išsakymą.

Krikščionių profsąjunga išsiskiria iš kitų profsąjungų tuo, kad ji yra „pasaulėžiūrinė profsąjunga“, kuri siekia Lietuvoje sutelkti ir apginti krikščioniška pasaulėžiūra besivadovaujančius darbuotojus, taip pat skleisti krikščionišką socialinį mokymą visuomenėje ir skatinti juo vadovautis nedarant kompromisų su savo sąžine ir įsitikinimais. Plačiau apie Krikščionių profsąjungos siekius galima sužinoti jos steigimo deklaracijoje.

Tai reiškia, kad Krikščionių profsąjunga yra susitelkę darbuotojai, kurie ne tik savo privačiame, bet ir visuomeniniame gyvenime, darbinėje veikloje siekia vadovautis krikščioniška pasaulėžiūra nedarydami kompromisų su savo sąžine ir įsitikinimais.

Krikščionių profsąjungos deklaracijoje yra įvardijami pagrindiniai krikščioniški principai, kuriais vadovaujasi  organizacija. Pasirašydami deklaraciją jos nariai patvirtina, kad jų pasaulėžiūra atitinka Krikščionių profsąjungos deklaruojamą pasaulėžiūrą ir jie solidarizuojasi kartu su kitais Krikščionių profsąjungos nariais, siekiant deklaracijoje įvardinamų tikslų.

Taip, galite tapti Krikščionių profsąjungos nariu, jeigu Jūs pritariate šios profsąjungos deklaracijai, siekiate savo privačiame ir viešajame gyvenime vadovautis krikščioniškomis vertybėmis ir dorybėmis bei krikščionišku socialiniu mokymu.

Taip, jeigu esate verslininkas/darbdavys, pritariate Krikščionių profsąjungos deklaracijai ir siekiate solidarizuotis su kitais įgyvendinant šios profsąjungos tikslus.

Pirmiausia, būdami Krikščionių profsąjungos nariu, Jūs solidarizuojatės su kitais krikščioniška pasaulėžiūra besivadovaujančiais nariais, savo nario mokesčiu ir asmenine tarnyste galite prisidėti, kad profsąjungos nariai gautų tinkamą palaikymą ir pagalbą, susidurdami su spaudimu jų profesinėje aplinkoje verčiant juos elgtis prieš savo sąžinę ir tikėjimą. Taip pat Jūs įgyjate teisę į Krikščionių profsąjungos įvairiapusį palaikymą ir pagalbą, jeigu pats asmeniškai susidursite savo profesinėje veikloje su spaudimu elgtis prieš Jūsų sąžinę ar tikėjimą. Krikščionių profsąjungoje Jūs gausite svarbią informaciją, pagalbą ir palydėjimą padedant atsilaikyti prieš vis didėjantį ideologijų, neigiančių žmogaus prigimtį ir prigimtines žmogaus teises, spaudimą ir įtaką viešajam gyvenimui ir įstatymų leidybai.

Krikščionių profsąjunga yra platforma, kurios pagrindu gali solidarizuotis krikščioniška pasaulėžiūra besivadovaujantys darbuotojai, kad atsilaikytų prieš vis didėjantį ideologijų, neigiančių žmogaus prigimtį ir prigimtines žmogaus teises, spaudimą ir įtaką viešajam gyvenimui ir įstatymų leidybai. Taip pat ši profsąjunga skatina palankios ir saugios darbo aplinkos kultūrą, darbo, šeimos ir poilsio balansą, siekia, kad būtų sudarytos galimybės vadovautis krikščioniško tikėjimo nuostatomis profesinėje veikloje bei kuo pilniau realizuoti prigimtinį kiekvieno asmens potencialą.

Norint tapti Krikščionių profsąjungos nariu Jums reikia:
– Susipažinti su Krikščionių profsąjungos deklaracija ir sutikti su jos nuostatomis;
– Užpildyti prašymo formą ir ją pateikti profsąjungos tinklalapyje nurodytais kontaktais;
– Jūsų prašymą apsvarstys ir patvirtins Krikščionių profsąjungos taryba artimiausiame savo posėdyje ir informuos Jus apie priimtą sprendimą.

Krikščionių profsąjungos tarybos sprendimu nustatytas dviejų tipų narystės mokestis:
* gaunantiems minimalų arba mažesnį darbo užmokestį – 5 Eur/mėn.
* gaunantiems didesnį nei minimalų darbo užmokestį – 10 Eur/mėn.

Įprastai yra taikomas 10 Eur/mėn. nario mokestis. Norintys pretenduoti į mažesnį nario mokestį, turi pateikti gaunamas pajamas patvirtinantį dokumentą.

Jums tapus Krikščionių profsąjungos nariu, organizacija apie tai neinformuoja Jūsų darbdavio. Jeigu norite, kad Jūsų darbdavys apie Jūsų narystę profsąjungoje sužinotų, galite jį informuoti asmeniškai arba paprašyti Krikščionių profsąjungos, kad apie tai informuotų Jūsų darbdavį.

Taip, Krikščionių profsąjungos nariais gali būti ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais, ne tik pagal darbo sutartis Lietuvos Respublikos teritorijoje dirbantys darbuotojai ir jie turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose.

Taip, Krikščionių profsąjungos nariais gali būti ir jau nebedirbantys pensininkai norintys solidarizuotis su profsąjunga. Jie kaip ir kiti Krikščionių profsąjungos nariai turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose, išskyrus teisę balsuoti priimant sprendimus dėl streiko skelbimo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir vykdymo bei dėl kitų klausimų, kurie gali turėti įtakos darbuotojų ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais dirbančių asmenų teisėms ir pareigoms.

Jeigu būdamas Krikščionių profsąjungos nariu, nebepritariate deklaracijai ar profsąjungos veiklai, būtų svarbu apie tai pirmiausia informuoti profsąjungos vadovus, įvardijant priežastis, kam ir kodėl nepritariate. Jeigu, būnant nariu, Jūsų pasaulėžiūra pasikeitė ir ji nebeatitinka Krikščionių profsąjungos deklaruojamos, būtų sąžininga išstoti iš šios organizacijos narių.

Tiesioginės Krikščionių profsąjungos pagalbos galite tikėtis būdamas jos nariu. Tačiau organizacijos taryba gali priimti sprendimą suteikti pagalbą tam tikrais atvejais ir ne Krikščionių profsąjungos nariams.

Norint nutraukti narystę Krikščionių profsąjungoje, reikia pateikti atitinkamos formos prašymą ir profsąjungos taryba, apsvarsčiusi Jūsų prašymą artimiausiame savo posėdyje, priims sprendimą dėl Jūsų narystės nutraukimo.

Krikščionių profsąjunga nėra priklausoma nei nuo politikų, nei nuo Bažnyčios hierarchų ir savo veikloje vadovaujasi LR įstatymais, įstatais, deklaracija ir savo valdančių organų sprendimais.

LKDPS nerūšiuoja žmonių į priimtinus ir nepriimtinus jų įsitikinimų pagrindu, bet siekia sutelkti ir apginti krikščioniška pasaulėžiūra besivadovaujančius žmones, skleisti krikščionišką socialinį mokymą visuomenėje ir skatinti juo vadovautis nedarant kompromisų su savo sąžine ir įsitikinimais.