Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga

ETIKOS KODEKSAS

1. Etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) apibrėžia, kokiomis vertybėmis ir veiklos etikos principais
vadovaujasi profesinės sąjungos Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga (toliau –
LKDPS) nariai.
2. LKDPS nariai įsipareigoja vadovautis Kodeksu savo veikloje ir gyvenime, siekdami puoselėti
krikščioniškas vertybes ir dorybes, propaguoti ir skleisti krikščionišką socialinį mokymą, palaikyti
ir skatinti aukštus bendravimo ir bendradarbiavimo santykių standartus LKDPS viduje, šeimoje,
darbe, visuomenėje ir viešojoje bei skaitmeninėje erdvėje.

3. Puoselėjame ir saugome tikėjimą, tikėjimo laisvę, prigimtines žmogaus teises ir laisves,
krikščioniškas vertybes ir dorybes.
4. Ištikimai laikomės savo konfesijos tikėjimo ir moralinių nuostatų.
5. Vadovaujamės ir skleidžiame krikščionišką socialinį mokymą.
6. Kuriame pagarbos ir pasitikėjimo kultūrą LKDPS viduje ir už jos ribų.
7. Esame socialiai atsakingi ir jautrūs mus supantiems žmonėms bei aplinkai.
8. Savo žodžiais, veiksmais, siūlomais sprendimais demonstruojame geranoriškumą ir pagarbą,
kuriame susikalbėjimo ir bendrystės atmosferą.
9. Kūrybiškai žiūrime į pokyčius ir iškylančias problemas, matome jų priežastis bei už jų esančias
galimybes, siūlome tvarius sprendimus ir efektyviai juos įgyvendiname.
10. Dalinamės žiniomis, patirtimi, kompetencijomis ir ryšiais su LKDPS nariais, juos
konsultuojame, prireikus – klausiame ir prašome kitų narių pagalbos ir patys padedame kitiems
nariams pirmiausia veiksmu, jeigu negalime veiksmu tai tada žodžiu, o jeigu negalime padėti nei
veiksmu, nei žodžiu tada padedame malda – malda visada.
11. Esame atviri, skatiname dialogą, nuomonių įvairovę ir netoleruojame jokių diskriminacijos
formų, įskaitant, bet neapsiribojant diskriminacija dėl amžiaus, lyties, rasės, tautybės, kalbos,
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, lytinės orientacijos, negalios, etninės
priklausomybės ir (arba) kitų teisės aktais saugomų savybių.
12. Tausojame aplinką ir jos išteklius, savo veikla neprisidedame ir neskatiname prie vartojimo
didinimo, skatiname dalinimosi ir bendrakūrystės principus.
13. Savo pasisakymais nei artimoje aplinkoje, nei socialiniuose tinkluose, nei žiniasklaidoje ar
kituose formatuose nenaudojame kito asmens orumą žeminančių žodžių, išsireiškimų, puoselėjame
pagarbaus bendravimo kultūrą.

13. Savo veikloje vadovaujamės šiais principais:

13.1. Bendrojo gėrio – siekdami teisingumo ir visų visuomenės narių gerovės, laikomės bendrojo
gėrio principo.
13.2. Sąžiningumo – elgiamės sąžiningai su partneriais, klientais ir visomis kitomis tikslinėmis
grupėmis.
13.3. Reputacijos – elgiamės taip, kad nebūtų pakenkta LKDPS reputacijai.
13.4. Konfidencialumo – gerbiame ir saugome konfidencialią informaciją, nenaudojame jos
asmeninei ar kitų asmenų naudai.
13.5. Nekonkuravimo – veiklą LKDPS grindžiame bendryste, bendradarbiavimu ir ilgalaikės
tvarios partnerystės kūrimu.
13.6. Objektyvumo – skleidžiame tik teisingą ir patikrintą informaciją, vengiame neatsakingos,
galinčios suklaidinti komunikacijos.
13.7. Teisėtumo – laikomės Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų veiklą reglamentuojančių teisės
aktų. Nesiimame veiksmų, kurie darytų neteisėtą įtaką valdžios institucijoms, įstatymų leidybai,
oficialiems asmenims ar žiniasklaidai.

14. Laikytis Kodekso reikalavimų – kiekvieno LKDPS nario pareiga, atsakomybė ir garbės reikalas.
15. Nesilaikantys Kodekso nuostatų nariai gali būti pašalinami iš LKDPS tarybos sprendimu.
16. Kodeksas tvirtinamas LKDPS tarybos sprendimu ir pirmininko įsakymu ir skelbiamas LKDPS
interneto svetainėje ir Facebook paskyroje.