Bendros praktikos slaugytojai ir akušeriai privalo turėti tokias pačias teises atsisakyti teikti paslaugas kaip ir kiti sveikatos priežiūros specialistai

 

Lietuvos akušerių sąjunga, Pasaulio gydytojų federacija „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacija ir Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga kreipėsi į LR Seimo Sveikatos reikalų komitetą bei LR Seimo narius dėl šiuo metu svarstomų įstatymų pakeitimų, kuriais siekiama išplėsti asmens sveikatos priežiūros specialistų teises atsisakyti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagrindus, tačiau to netaikant bendros praktikos slaugytojams ir akušeriams.

Organizacijos kreipimęsi prašo užtikrinti LR Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintą asmenų lygybės prieš įstatymą, taip pat LR Konstitucijos 26 str. įtvirtinto nevaržomos sąžinės laisvės principų taikymą visiems sveikatos priežiūros specialistams, įtraukiant ir bendros praktikos slaugytojus bei akušerius, taip pat įstatymo pakeitimo pasiūlymą papildyti prieštaravimo sąžinei aspektu.

LR Seime svarstomas Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo projektas ir jį lydintys LR Medicinos praktikos įstatymo, LR Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo, LR Odontologijos praktikos ir burnos higienos praktikos įstatymo bei LR Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo pakeitimai, kuriais siūloma nustatyti, jog sveikatos priežiūros specialistai taip pat turi teisę atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą arba jų teikimą nutraukti pacientams, kurie savo netinkamu elgesiu sukelia grėsmę asmens sveikatos priežiūros specialisto sveikatai ar pažemina asmens sveikatos priežiūros specialisto garbę ir orumą.

Kreipimęsi atkreipiamas dėmesys, kad pagal dabar galiojantį teisinį reguliavimą, asmens sveikatos priežiūros specialistas gali atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas dviem atvejais: jei šių paslaugų teikimas prieštarauja asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinės etikos principams ir jei šių paslaugų teikimas gali sukelti realų pavojų paciento, asmens sveikatos priežiūros specialisto gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.

Tačiau bendros praktikos slaugytojai ir (ar) akušeriai, kitaip negu kiti asmens sveikatos priežiūros specialistai, neturi galimybės atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei jų teikimas prieštarauja jų profesinės etikos principams. Kreipimąsi pasirašiusių organizacijų teigimu, esamas teisinis reguliavimas neatitinka LR Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinto asmenų lygybės prieš įstatymą principo, pagal kurį teisėje pagrindinės teisės ir pareigos privalo būti įtvirtintos visiems vienodai.

„Konstitucinis asmenų lygybės prieš įstatymą principas, kuris reiškia žmogaus prigimtinę teisę būti traktuojamam vienodai su kitais, įpareigoja vienodus faktus vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai vertinti skirtingai. Tarp bendrosios praktikos slaugytojo ir (ar) akušerio ir kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų, odontologų, burnos higienistų) nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kurie objektyviai pateisintų nevienodą traktavimą turimų teisių apimties prasme“, – rašoma kreipimęsi.

Organizacijos taip pat nurodo, kad „asmens sveikatos priežiūros specialistai naudojasi teise atsisakyti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas remiantis profesinės etikos principais tais atvejais, kai tam tikros asmens sveikatos priežiūros teikimas neatitinka gydytojo moralinių vertybių ar nuostatų. Asmens sveikatos priežiūros praktikoje būtent šis pagrindas naudojamas taip vadinamajai sąžinės prieštaravimo teisei realizuoti.“ Atsižvelgiant į tai, kreipimęsi siūloma patikslinti šį asmens sveikatos priežiūros specialistų teisės atsisakyti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagrindo formuluotę, numatant, jog asmens sveikatos priežiūros teisės specialistas turi teisę atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas arba nutraukti šių paslaugų teikimą, jeigu jų teikimas prieštarauja gydytojo sąžinei ir profesinės etikos principams.

Tolesnis įstatymų pakeitimų svarstymas Seime numatomas jau gegužės 9 dieną.